Algemene voorwaarden van BDC-Seal B.V.

 

Artikel 1 – Definities

 • Offerte: elk Offerte door BDC-Seal aan Opdrachtgever;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van BDC-Seal of van één van de aan BDC-Seal gelieerde ondernemingen alsmede de door BDC-Seal ingeschakelde hulppersonen;
 • Opdrachtgever: de partij met wie BDC-Seal onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie BDC-Seal de Overeenkomst sluit;
 • BDC-Seal: BDC-Seal B.V., met als vestigingsadres Stephensonstraat 17-17,

3846 AK te Harderwijk, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 88707512;

 • Dienst: alle door BDC-Seal aangeboden diensten aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een Offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan het inwendig coaten / sealen van rookgasafvoersystemen, ventilatiesystemen en asbestkokers en daaraan gerelateerde diensten;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen BDC-Seal en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Partij (-en): Opdrachtgever of BDC-Seal. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en BDC-Seal bedoelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van BDC-Seal en/of alle met BDC-Seal gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en BDC-Seal.  

2.2       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk overeen dat BDC-Seal niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever. 

2.3       Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BDC-Seal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij BDC-Seal zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.  

2.4       De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https://bdc-group.nl/algemene-voorwaarden/

2.5       BDC-Seal is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan in 30 kalenderdagen nadat BDC-Seal de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen tenzij de Opdrachtgever die als Consument kwalificeert binnen deze 30 kalenderdagen bezwaar maakt tegen de wijziging.

2.6       Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die door BDC-Seal wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten BDC-Seal aansprakelijk is of kan zijn.

2.7       Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens BDC-Seal. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen BDC-Seal en derden worden ingeroepen indien BDC-Seal deze schriftelijk heeft bekrachtigd. 

2.8       Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

Artikel 3 – Inspectie

 3.1      Vooraf, of op verzoek van Opdrachtgever of op advies van BDC-Seal, kan een inspectie worden uitgevoerd door BDC-Seal. Tijdens deze inspectie worden de mogelijk te verrichte werkzaamheden in kaart gebracht. binnen de wensen van de Opdrachtgever die het meest passend zijn voor de situatie van Opdrachtgever.

3.2       BDC-Seal zal de Opdrachtgever een afschrift doen toekomen van de uitkomsten van de inspectie. De inspectie is geheel kosteloos en vrijblijvend.

3.3       Alle bij de uitgevoerde inspectie verstrekte informatie, tekeningen, gegevens, specificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor BDC-Seal niet bindend. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4       Indien de Opdrachtgever na ontvangst van de resultaten van de inspectie een Offerte wenst te ontvangen van BDC-Seal, zal BDC-Seal op basis van de wensen van Opdrachtgever een Offerte samen samenstellen. Opdrachtgever dient BDC-Seal hiertoe schriftelijk opdracht te geven.

3.5       Het is Opdrachtgever bekend dat aan het opstellen van een Offerte kosten verbonden zijn. De kosten zullen vooraf door BDC-Seal aan Opdrachtgever schriftelijk worden gecommuniceerd.

Artikel 4 – Offerte

4.1       Een Offerte door BDC-Seal geschiedt geheel vrijblijvend. De in de Offerte opgenomen tarieven, prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Diensten. Wanneer een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Offerte vermeld. 

4.2       Indien een Offerte van BDC-Seal (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.3       BDC-Seal kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

4.4       Bij aanvaarding van een vrijblijvende Offerte door Opdrachtgever, behoudt BDC-Seal zich het recht voor de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   

4.5       Mondelinge toezeggingen verbinden BDC-Seal slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door BDC-Seal zijn bevestigd.   

4.6       Een samengestelde Offerte verplicht BDC-Seal niet tot het verrichten van een gedeelte van de Offerte tegen een overeenkomstig deel van de in de Offerte opgegeven prijs.

4.7       Indien de Opdrachtgever de Offerte niet accepteert in geval van een voorafgaande inspectie (zie hiervoor ook artikel 3.5), dan is de Opdrachtgever verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de Offerte te vergoeden.

.

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1       De Overeenkomst wordt eerst bindend voor BDC-Seal door haar schriftelijke bevestiging. Indien een Offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in de Offerte, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Offerte aanvaard. 

5.2       Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door BDC-Seal gedane Offerte op enig punt afwijkt van de Offerte, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat BDC-Seal uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  

5.3       BDC-Seal behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedane Offerte niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).    

5.4       De Dienst zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door BDC-Seal aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Dienst zijn toegestaan. 

5.5       BDC-Seal is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.   

5.6       Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met BDC-Seal een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming. 

5.7       Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 6 – Prijzen

6.1       De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien de Opdrachtgever een Consument is wordt de btw vermeld in de Offerte.

6.2       Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door BDC-Seal mogen worden doorbelast aan Opdrachtgever. 

6.3       BDC-Seal is bevoegd jaarlijks haar prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015 (2015=100).

6.4       BDC-Seal is gerechtigd om, ook indien zulks niet in de Offerte of de Overeenkomst is vermeld, voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een aanbetalingen te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale geoffreerde c.q. begrote bedrag zal bedragen  in geval de Opdrachtgever een consument is. Een aanbetaling zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Aanbetalingen dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

6.5       BDC-Seal is gerechtigd om, ook indien zulks niet in de Offerte of de Overeenkomst is vermeld, volledige vooruitbetalingen te verlangen. De vooruitbetaling dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

6.6       BDC-Seal is gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.7       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 – Herroepingsrecht voor Consument Opdrachtgever

7.1       De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst, nadat deze tot stand is gekomen op afstand of buiten de verkoopruimte, gedurende een bedenktijd van 14 (zegge: veertien) dagen zonder opgave van reden, te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

7.2       Als de Opdrachtgever gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient de Opdrachtgever dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de BDC-Seal schriftelijk kenbaar te maken.

7.3       Indien de Opdrachtgever herroept na (i) eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht of te hebben geaccepteerd dat de Overeenkomst aanvangt tijdens de bedenktijd, en (ii) de BDC-Seal uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt dat als gevolg hiervan zijn herroepingsrecht verloren gaat, kan door de Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan op het Herroepingsrecht.

7.4       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.

7.5       Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Verplichtingen van BDC-Seal bij herroeping consumentenkoop

8.1       BDC-Seal zal na ontvangst van de melding van herroeping door de Opdrachtgever onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping toezenden aan de Opdrachtgever.

8.2       BDC-Seal zal de Opdrachtgever onverwijld doch binnen 14 (zegge: veertien) dagen volgend op de dag waarop de Opdrachtgever hem de herroeping meldt het door de Opdrachtgever betaalde terugstorten.

8.3       BDC-Seal zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de Opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

9.1       Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan BDC-Seal die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. 

9.2       Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is BDC-Seal bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

9.3       Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat BDC-Seal (tijdig) kan beschikken over:

 1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens;
 2. de werkplek waar de Dienst dient te worden uitgevoerd. Tevens dient de werkplek voor BDC-Seal en/of haar Medewerkers minimaal 4 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn van 09:00 tot 17:00, tenzij tussen Partijen anderszins schriftelijk is overeengekomen.
 3. voldoende aansluitingsmogelijkheden, voldoende capaciteit voor de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde apparatuur en water.

9.4       Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van werkzaamheden, waaronder reinigingswerkzaamheden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van BDC-Seal bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

9.5       Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

9.6       De Opdrachtgever is verplicht om op het moment van oplevering te zorgen voor:

 1. regulier onderhoud zoals een goed huisvader betaamt;
 2. de gebruiksaanwijzing(en) die door of namens BDC-Seal worden verstrekt strikt op te volgen;
 3. het opgeleverde alléén te gebruiken voor de bestemming waarvoor het is bedoelt;
 4. het opgeleverde periodiek te controleren en eventuele gebreken of defecten direct schriftelijk te melden aan BDC-Seal op straffe van verval van recht.

 

 

Artikel 10 – Verplichtingen BDC-Seal- Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen

10.1     BDC-Seal zal de door haar te verrichten werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de Opdrachtgever. Het uitvoeren van een Overeenkomst door BDC-Seal heeft altijd het karakter van een “inspanningsverplichting”. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

10.2     De overeengekomen of opgegeven oplevertermijn of datum, is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3     Indien de uitvoering van de Overeenkomst door BDC-Seal niet binnen de overeengekomen oplevertermijn of datum kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal BDC-Seal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de oplevertermijn of datum opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.

10.4     Overschrijding van de overeengekomen al dan niet Levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten.

Artikel 11 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

11.1     Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BDC-Seal ter kennis zijn gebracht.

11.2     Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal BDC-Seal indien mogelijk, de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging is.

11.3     Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan BDC-Seal vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of diensten, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

11.4     Indien BDC-Seal voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, zal BDC-Seal daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever. Dit is bijvoorbeeld het geval indien BDC-Seal van mening is dan alvorens zij over kan gaan tot het uitvoeren van de overeengekomen Dienst(en), eerst een reiniging dient plaats te vinden. BDC-Seal zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

11.5     Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, BDC-Seal de geplande werkzaamheden opnieuw of anders moet organiseren. BDC-Seal is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en materialen.

Artikel 12 – Beëindiging van de Overeenkomst

12.1     Indien Opdrachtgever een afspraak wil annuleren of verplaatsen, is dit tot 72 uur voor de geplande afspraak kosteloos mogelijk. Als Opdrachtgever te laat annuleert of bij no-show, worden er annuleringskosten in rekening gebracht [50% van de opdracht]. De annulering of verplaatsing dient te geschieden per e-mail aan info@bdc-group.nl.

12.2     Een Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door Opdrachtgever.

12.3     Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door Opdrachtgever is Opdrachtgever aan BDC-Seal de in de Overeenkomst volledig overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 13 – Betaling

13.1     Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

13.2     Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

13.3     Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan BDC-Seal te worden gemeld. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

13.4     Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening, wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij de Opdrachtgever een Consument is.

13.5     Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.  Bij niet tijdige betaling door de Consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever door BDC-Seal is gewezen op de te late betaling en BDC-Seal de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. 

13.6     Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  

13.7     Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal BDC-Seal de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.   In geval de Opdrachtgever een Consument is geldt de wettelijke rente.

13.8     Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en BDC-Seal- genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is BDC-Seal eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150, =. Indien de Opdrachtgever een Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =.

13.9     Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen. 

Artikel 14 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

14.1     Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens BDC-Seal niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is BDC-Seal gerechtigd – onverminderd alle overige aan BDC-Seal toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van BDC-Seal direct en ineens opeisbaar.

14.2     BDC-Seal heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, indien:

 1. sprake is van blijvende overmacht;
 2. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3     Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor BDC-Seal onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van BDC-Seal, passende maatregelen nemen ter bescherming van haar belangen.

14.4     BDC-Seal heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade te vorderen, onverminderd het recht van BDC-Seal om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende (processuele) (on)kosten aan BDC-Seal te vergoeden.

14.5     BDC-Seal is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BDC-Seal kan worden gevergd.

14.6     Indien BDC-Seal overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van BDC-Seal op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.7     Indien BDC-Seal overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.8     Indien BDC-Seal de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door BDC-Seal door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

 Artikel 15 – Garantie

15.1     Op de uitgevoerde werkzaamheden verleent BDC-Seal garantie gedurende maximaal 12 maanden vanaf het moment van oplevering.

15.2     BDC-Seal zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.

15.3     Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door BDC-Seal te leveren zaken en diensten moeten uitdrukkelijk met Klant zijn overeengekomen. De garantieverplichting van BDC-Seal strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

15.4     Bij levering van zaken baseert BDC-Seal zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen Partijen gelden.

15.5     De garantie zoals gesteld in dit artikel en/of deze Algemene Voorwaarden geldt niet indien:

 • de Opdrachtgever jegens BDC-Seal in gebreke is;
 • de geleverde Diensten of een deel daarvan, aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig, oneigenlijk of ondeskundig wordt behandeld en of gebruikt of in strijd met de aanwijzingen van BDC-Seal en/of gebruiksaanwijzing is behandeld;
 • Opdrachtgever of derden veranderingen hebben aangebracht in de door BDC-Seal geleverde Diensten, of een deel daarvan en door derden werkzaamheden uitgevoerd zijn die tevens zien op (een gedeelte) van de werkzaamheden die door BDC-Seal zijn uitgevoerd;
 • indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar BDC-Seal geen invloed op kan uitoefenen.

15.6     Ingeval door Opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal BDC-Seal kosteloos zorgdragen voor herstel of een reductie op de overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van BDC-Seal. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen zoals in de Algemene Voorwaarden opgenomen.

15.7     De garantie van BDC-Seal strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herlevering of herstel. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

15.8     BDC-Seal verstrekt uitdrukkelijk geen andere garanties dan gesteld in dit artikel, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen in de gesloten Overeenkomst tussen BDC-Seal en Opdrachtgever.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1     BDC-Seal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BDC-Seal is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

16.2     BDC-Seal is aansprakelijk voor schade aan werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid of grove onvoorzichtigheid van BDC-Seal en/of haar Medewerkers.

16.3     Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is BDC-Seal jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”), redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om BDC-Seal er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen,  redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is en/of redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

16.4     BDC-Seal is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, imagoschade, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door BDC-Seal gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

16.5     In het geval dat BDC-Seal toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van BDC-Seal beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 

 • Maximaal het bedrag dat BDC-Seal voor de Dienst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, en indien Opdrachtgever kwalificeert als Consument inclusief BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake. Indirecte schade wordt in het geheel uitgesloten.
 • Maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van BDC-Seal in voorkomend geval plus het eigen risico van BDC-Seal. Indirecte schade wordt in het geheel uitgesloten.

16.6    Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan BDC-Seal aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt in elk geval na verloop van 6 maanden na de (op)levering van de Dienst door BDC-Seal, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.  

16.7     Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers van BDC-Seal en van alle (rechts)personen waarvan BDC-Seal zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt. 

16.8     De toepassing van artikel 6:271, artikel 6:230 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten tenzij de Opdrachtgever een Consument is.

16.9     Opdrachtgever vrijwaart BDC-Seal voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.

Artikel 17 – Overmacht 

17.1     BDC-Seal is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  

17.2     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhindert zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van BDC-Seal,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

17.3     In geval van blijvende overmacht is BDC-Seal gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. BDC-Seal is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

17.4     In geval van tijdelijke overmacht is BDC-Seal gerechtigd de termijnen waarbinnen de      Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door BDC-Seal uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

17.5     Indien BDC-Seal ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is BDC-Seal gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.  

17.6     Indien BDC-Seal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  

 

Artikel 18 – Overige bepalingen 

18.1     BDC-Seal is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

18.2     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

18.3     Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. 

18.4     Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BDC-Seal gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.