Algemene voorwaarden van BDC Vet- en Luchtkanaal reiniging B.V.

 

Artikel 1 – Definities

 • Offerte: elk Offerte door BDC reiniging aan Opdrachtgever;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van BDC reiniging of van één van de aan BDC reiniging gelieerde ondernemingen alsmede de door BDC reiniging ingeschakelde hulppersonen;
 • Opdrachtgever: de partij met wie BDC reiniging onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie BDC reiniging de Overeenkomst sluit;
 • BDC reiniging: BDC Vet- en Luchtkanaal reiniging B.V., met als vestigingsadres Stephensonstraat 17-17,

3846 AK te Harderwijk, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 88846601;

 • Dienst: alle door BDC reiniging aangeboden diensten aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een Offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan het reinigen van de (afvoerende) vet- en luchtkanalen en daaraan gerelateerde diensten;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen BDC reiniging en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Partij (-en): Opdrachtgever of BDC reiniging. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en BDC reiniging bedoelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van BDC reiniging en/of alle met BDC reiniging gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en BDC reiniging.  

2.2       De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk overeen dat BDC reiniging niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever. 

2.3       Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BDC reiniging voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij BDC reiniging zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.  

2.4       De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https: //bdc-group.nl/algemene-voorwaarden/

2.5       BDC reiniging is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan in 30 kalenderdagen nadat BDC reiniging de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen tenzij de Opdrachtgever die als Consument kwalificeert binnen deze 30 kalenderdagen bezwaar maakt tegen de wijziging.

2.6       Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die door BDC reiniging wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten BDC reiniging aansprakelijk is of kan zijn.

2.7       Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens BDC reiniging. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen BDC reiniging en derden worden ingeroepen indien BDC reiniging deze schriftelijk heeft bekrachtigd. 

2.8       Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

Artikel 3 – Offerte

3.1       Een Offerte door BDC reiniging geschiedt geheel vrijblijvend. De in de Offerte opgenomen tarieven, prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Diensten. Wanneer een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Offerte vermeld. 

3.2       Indien een Offerte van BDC reiniging (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.3       BDC reiniging kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

3.4       Bij aanvaarding van een vrijblijvende Offerte door Opdrachtgever, behoudt BDC reiniging zich het recht voor de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   

3.5       Mondelinge toezeggingen verbinden BDC reiniging slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door BDC reiniging zijn bevestigd.   

3.6       Een samengestelde Offerte verplicht BDC reiniging niet tot het verrichten van een gedeelte van de Offerte tegen een overeenkomstig deel van de in de Offerte opgegeven prijs.

.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1       De Overeenkomst wordt eerst bindend voor BDC reiniging door haar schriftelijke bevestiging. Indien een Offerte door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in de Offerte, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Offerte aanvaard. 

4.2       Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door BDC reiniging gedane Offerte op enig punt afwijkt van de Offerte, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat BDC reiniging uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  

4.3       BDC reiniging behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedane Offerte niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).    

4.4       De Dienst zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door BDC reiniging aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Dienst zijn toegestaan. 

4.5       BDC reiniging is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.   

4.6       Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met BDC reiniging een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming. 

4.7       Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 5 – Prijzen

5.1       De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien de Opdrachtgever een Consument is wordt de btw vermeld in de Offerte.

5.2       Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door BDC reiniging mogen worden doorbelast aan Opdrachtgever. 

5.3       BDC reiniging is bevoegd jaarlijks haar prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015 (2015=100).

5.4       BDC reiniging is gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor Consument Opdrachtgever

6.1       De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst, nadat deze tot stand is gekomen op afstand of buiten de verkoopruimte, gedurende een bedenktijd van 14 (zegge: veertien) dagen zonder opgave van reden, te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

6.2       Als de Opdrachtgever gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient de Opdrachtgever dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de BDC reiniging schriftelijk kenbaar te maken.

6.3       Indien de Opdrachtgever herroept na (i) eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht of te hebben geaccepteerd dat de Overeenkomst aanvangt tijdens de bedenktijd, en (ii) de BDC reiniging uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt dat als gevolg hiervan zijn herroepingsrecht verloren gaat, kan door de Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan op het Herroepingsrecht.

6.4       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.

6.5       Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 – Verplichtingen van BDC reiniging bij herroeping consumentenkoop

7.1       BDC reiniging zal na ontvangst van de melding van herroeping door de Opdrachtgever onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping toezenden aan de Opdrachtgever.

7.7       BDC reiniging zal de Opdrachtgever onverwijld doch binnen 14 (zegge: veertien) dagen volgend op de dag waarop de Opdrachtgever hem de herroeping meldt het door de Opdrachtgever betaalde terugstorten.

7.3       BDC reiniging zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de Opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

8.1       Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan BDC reiniging die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. 

8.2       Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is BDC reiniging bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

8.3       Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat BDC reiniging (tijdig) kan beschikken over:

 1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens;
 2. de werkplek waar de Dienst dient te worden uitgevoerd. Tevens dient de werkplek voor BDC reiniging en/of haar Medewerkers minimaal 4 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn van 09:00 tot 17:00, tenzij tussen Partijen anderszins schriftelijk is overeengekomen.
 3. voldoende aansluitingsmogelijkheden, voldoende capaciteit voor de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde apparatuur en water.

8.4       Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van BDC reiniging bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.5       Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van werkzaamheden is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 9 – Verplichtingen BDC reiniging- Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen

9.1       BDC reiniging zal de door haar te verrichten werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in wederzijds vertrouwen en door gezamenlijke inspanningen met de Opdrachtgever. Het uitvoeren van een Overeenkomst door BDC reiniging heeft altijd het karakter van een “inspanningsverplichting”. Het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd.

9.2       De overeengekomen of opgegeven oplevertermijn of datum, is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3       Indien de uitvoering van de Overeenkomst door BDC reiniging niet binnen de overeengekomen oplevertermijn of datum kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal BDC reiniging de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de oplevertermijn of datum opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.

9.4       Overschrijding van de overeengekomen al dan niet Levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten.

Artikel 10 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

10.1     Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BDC reiniging ter kennis zijn gebracht.

10.2     Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal BDC reiniging indien mogelijk, de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging is.

10.3     Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan BDC reiniging vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of diensten, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

10.4     Indien BDC reiniging voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, zal BDC reiniging daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever. BDC reiniging zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

10.5     Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, BDC reiniging de geplande werkzaamheden opnieuw of anders moet organiseren. BDC reiniging is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en materialen.

Artikel 11 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst

11.1     Indien Opdrachtgever een afspraak wil annuleren of verplaatsen, is dit tot 72 uur voor de geplande afspraak kosteloos mogelijk. Als Opdrachtgever te laat annuleert of bij no-show, worden er annuleringskosten van € [invullen bedrag] in rekening gebracht. De annulering of verplaatsing dient te geschieden per e-mail aan [invullen e-mail adres].

11.2     De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de Overeenkomst of voor de duur die noodzakelijk is voor de (op)levering van de Dienst. Indien geen duur is overeengekomen, is de Overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met schriftelijk goedvinden van beide Partijen.

11.3     De opzegtermijn voor een Overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt 12 maanden en vangt aan vanaf het moment dat de aangetekende opzeggingsbrief door Opdrachtgever aan BDC reiniging is verzonden.

11.4     Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd door Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een Consument is kan de Overeenkomst voor bepaalde tijd jaarlijks worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging dient te gebeuren bij aangetekend schrijven.

11.5     Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door Opdrachtgever is Opdrachtgever aan BDC reiniging de in de Overeenkomst volledig overeengekomen prijs voor de resterende duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd verschuldigd of de resterende opzegtermijn indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 12 – Betaling

12.1     Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

12.2     Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

12.3     Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan BDC reiniging te worden gemeld. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

12.4     Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening, wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij de Opdrachtgever een Consument is.

12.5     Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.  Bij niet tijdige betaling door de Consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever door BDC reiniging is gewezen op de te late betaling en BDC reiniging de Opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. 

12.6     Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  

12.7     Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal BDC reiniging de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.   In geval de Opdrachtgever een Consument is geldt de wettelijke rente.

12.8     Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en BDC reiniging- genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is BDC reiniging eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150, =. Indien de Opdrachtgever een Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =.

12.9     Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen. 

Artikel 13 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

13.1     Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens BDC reiniging niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is BDC reiniging gerechtigd – onverminderd alle overige aan BDC reiniging toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van BDC reiniging direct en ineens opeisbaar.

13.2     BDC reiniging heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, indien:

 1. sprake is van blijvende overmacht;
 2. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.3     Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor BDC reiniging onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van BDC reiniging, passende maatregelen nemen ter bescherming van haar belangen.

13.4     BDC reiniging heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade te vorderen, onverminderd het recht van BDC reiniging om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende (processuele) (on)kosten aan BDC reiniging te vergoeden.

13.5     BDC reiniging is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BDC reiniging kan worden gevergd.

13.6     Indien BDC reiniging overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van BDC reiniging op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.7     Indien BDC reiniging overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

13.8     Indien BDC reiniging de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door BDC reiniging door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

 Artikel 14 – Garantie

14.1     BDC reiniging zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.

14.2     Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door BDC reiniging te leveren zaken en diensten moeten uitdrukkelijk met Klant zijn overeengekomen. De garantieverplichting van BDC reiniging strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

14.3     Bij levering van zaken baseert BDC reiniging zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen Partijen gelden.

14.4     De garantie zoals gesteld in dit artikel en/of deze Algemene Voorwaarden geldt niet indien:

 • de Opdrachtgever jegens BDC reiniging in gebreke is;
 • de geleverde zaken of een deel daarvan, aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig, oneigenlijk of ondeskundig wordt behandeld en of gebruikt of in strijd met de aanwijzingen van BDC reiniging en/of gebruiksaanwijzing is behandeld;
 • Opdrachtgever of derden veranderingen hebben aangebracht in de door BDC reiniging geleverde zaken, of een deel daarvan en door derden werkzaamheden uitgevoerd zijn die tevens zien op (een gedeelte) van de werkzaamheden die door BDC reiniging zijn uitgevoerd;
 • indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar BDC reiniging geen invloed op kan uitoefenen.

14.5     Ingeval door Opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal BDC reiniging kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen (koop)prijs. Een en ander ter keuze van BDC reiniging. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen zoals in de Algemene Voorwaarden opgenomen.

14.6     De garantie van BDC reiniging strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herlevering, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen/plaatsen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

14.7     BDC reiniging verstrekt uitdrukkelijk geen andere garanties dan gesteld in dit artikel, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen in de gesloten Overeenkomst tussen BDC reiniging en Opdrachtgever.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1     BDC reiniging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BDC reiniging is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2     BDC reiniging is aansprakelijk voor schade aan werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid of grove onvoorzichtigheid van BDC reiniging en/of haar Medewerkers.

15.3     Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is BDC reiniging jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”), redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om BDC reiniging er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen,  redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is en/of redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

15.4     BDC reiniging is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, imagoschade, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door BDC reiniging gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

15.5     In het geval dat BDC reiniging toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van BDC reiniging beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 

 • Maximaal het bedrag dat BDC reiniging voor de Dienst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, en indien Opdrachtgever kwalificeert als Consument inclusief BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake. Indirecte schade wordt in het geheel uitgesloten.
 • Maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van BDC reiniging in voorkomend geval plus het eigen risico van BDC reiniging. Indirecte schade wordt in het geheel uitgesloten.

15.6    Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan BDC reiniging aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt in elk geval na verloop van 6 maanden na de (op)levering van de Dienst door BDC reiniging, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.  

15.7     Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers van BDC reiniging en van alle (rechts)personen waarvan BDC reiniging zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt. 

15.8     De toepassing van artikel 6:271, artikel 6:230 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten tenzij de Opdrachtgever een Consument is.

15.9     Opdrachtgever vrijwaart BDC reiniging voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.

Artikel 16 – Overmacht 

16.1     BDC reiniging is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  

16.2     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhindert zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van BDC reiniging,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

16.3     In geval van blijvende overmacht is BDC reiniging gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. BDC reiniging is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

16.4     In geval van tijdelijke overmacht is BDC reiniging gerechtigd de termijnen waarbinnen de           Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door BDC reiniging uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

16.5     Indien BDC reiniging ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is BDC reiniging gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.  

16.6     Indien BDC reiniging bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  

 

Artikel 17 – Overige bepalingen 

17.1     BDC reiniging is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

17.2     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

17.3     Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. 

17.4     Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BDC reiniging gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.